Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изготвен помощен план на ползвателите и на бившите собственици на зоната по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ по КВС на землището на с.Црънча

123

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Пазарджик съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен помощен план на ползвателите и на бившите собственици на зоната по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ по КВС на землището на с.Црънча в обхват  на поземлени имоти с идентификатори по КК:

78570.151.32 (стар 151032), 78570.148.2 (стар 148002), 78570.147.2 (стар 147002), 78570.147.5 (стар 147005), 78570.147.7 (стар 147007) в местност „Коритски път“. Планът е изложен в сградите на общината и в кметството и е обнародван в ДВ бр.29 от 09.април.2021 год.

На основание чл.28б ал.5 от ППЗСПЗЗ,  в  едномесечен срок от датата на обнародването на съобщението в ДВ, заинтересованите лица могат да направят писмени  възражения по плана и придружаващата го документация  до кмета на общината като към възраженията  се приложат всички необходими документи – нотариални актове, решения на Поземлена комисия  за признато право на собственост, удостоверение за наследници и други, имащи отношение към имотите.