Обяви и съобщения

назад

Съобщение, относно издадени Заповед № 307/21.02.2019 г. и Заповед № 308/21.02. 2019 г. на кмета на община Пазарджик за изземване на общински имоти

197

Съобщение, относно издадени Заповед  № 307/21.02.2019 г. и Заповед № 308/21.02. 2019 г. на кмета на община Пазарджик за изземване на общински имоти, както следва:

 

1. поземлен имот публична общинска собственост, с идентификатор 65468.115.15 в местност “Сакарджа”, с. Сбор, община Пазарджик, област Пазарджик, площ на имота 50 086 кв. м., трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовир, номер по предходен план: 000282, 000394; съседи на имота: ПИ с идентификатори: 65468.115.1, 65468.115.8, 65468.115.6, 65468.115.7, 65468.117.1, 65468.117.2, 65468.104.24, 65468.104.1, 65468.105.9, 65468.115.12, 65468.105.8, 65468.115.11.

 

Заповед № 308//21.02.2019 г.

 

 

2. поземлен имот публична общинска собственост, с идентификатор 53285.111.90, в землището на с. Овчеполци, община Пазарджик, област Пазарджик, площ на имота 60 617 кв. м., трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовир, номер по предходен план: 000480, съседи на имота: ПИ с идентификатори: 53285.109.23; 53285.106.100; 53285.105.4; 53285.105.1; 53285.103.113; 53285.111.89.

 

Заповед № 307//21.02.2019 г.