Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа гр. Пазарджик”

2033

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „ТСУ” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

„Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа гр. Пазарджик”

Възложител: Община Пазарджик, бул. „България” №2, гр. Пазарджик

 

         Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „ТСУ” и кметство Мирянци.     

 

 ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /29.07.2013 г. - 12.12.2013г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ