Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Птицеферма за кокошки носачки”.

3209

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „ТСУ” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

„Птицеферма за кокошки носачки”.

 

Местонахождение: УПИ І 139, м. „Корията”, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

 

Възложител: „ИЛМА-ИЛ” ООД, ул. „Цар Самуил” №14, гр. Пазарджик    

 

         Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „ТСУ”.     

 

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /17.05.2013г. - 30.05.2013г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ