Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „СКЛАД ЗА АВТОЧАСТИ“, м. „Меселим пере“ по КККР на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

220

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС”  Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„СКЛАД ЗА АВТОЧАСТИ“

 

          Местонахождение: В имот с идентификатор 48876.23.39, който ще бъде присъединен към УПИ V-38, Търговия и услуги (имот с идентификатор 48876.23.38), м. „Меселим пере“ по КККР на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Възложител: „АВТОДЕН“ ЕООД, ул. „Екзарх Йосиф“ №21,  ет. 4, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

         

          Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 710 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /29.11.2019г. - 13.12.2019г./  ЗА МНЕНИЕ И  ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ