Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК УПИ I-24 „ЗА ГРОБИЩЕН ПАРК“ С ПИ 48876.44.25, М. „ЕНЕЧЕТО“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МОКРИЩЕ, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК“

166

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология”  Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

 

„РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК УПИ I-24 „ЗА ГРОБИЩЕН ПАРК“ С ПИ 48876.44.25, М. „ЕНЕЧЕТО“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МОКРИЩЕ, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК“

 

 

          Местонахождение:                                                                                    

В ПИ с идентификатор 48876.44.25 в местност "Енечето" в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик.

                                                                                        

           Възложител:                                                                                   

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК,  бул. "България" №2, гр. Пазарджик.

 

          Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /07.02.2019г. - 21.02.2019г./  ЗА МНЕНИЕ И  ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ