Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВА НОВИ ТРЪБНИ КЛАДЕНЕЦА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОМИШЛЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПЛОЩАДКА“

122

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС”  Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВА НОВИ ТРЪБНИ  КЛАДЕНЕЦА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОМИШЛЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПЛОЩАДКА“

 

  Местонахождение: В имот с идентификатор 66559.6.175, м. „Ламбурките“ по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Възложител: „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД, ж.к. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

          Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 710 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /03.09.2021г. – 17.09.2021г./  ЗА МНЕНИЕ И  ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ