Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбни кладенци“

472

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология”  Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„Изграждане на два броя тръбни кладенци“

         Местонахождение:                                                                               

В ПИ с идентификатор 55155.4.255, м. "Сас пара" и ПИ с идентификатор 55155.2.18, м. "Кара гьол", землище на гр. Пазарджик.                                                                         

           Възложител:                                                                              

"МАРИЦА-2007" ООД, гр. Пазарджик, ул. "Константин Величков" №101 - продължение ул. "Зайкови Мандри"

 

         Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /30.08.2017г. - 13.09.2017г./  ЗА МНЕНИЕ И  ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ