Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно Инвестиционно предложение (ИП) „Рибарник" в имот с идентификатор 48876.18.27 в м. Черни могили по КККР на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

615

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 81 от 15 Октомври 2019 г.) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), РИОСВ-Пазарджик Ви уведомява за постъпило ИП: „Рибарник" в имот с идентификатор 48876.18.27 в м. Черни могили по КККР на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЧОЛАКОВ ТРАНС" ЕООД.

Приложени документи:

1. Уведомление

2. Допълнителна информация