Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно инвестиционно предложение за: „ОТГЛЕЖДАНЕ НА 200 БР. СВИНЕ ЗА УГОЯВАНЕ“ Местонахождение: УПИ XVI, кв. 9 Стопански двор по плана на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

192

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

На основание чл.4, ал.2 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Община Пазарджик Ви уведомява за инвестиционно предложение за:

 

„ОТГЛЕЖДАНЕ НА 200 БР. СВИНЕ ЗА УГОЯВАНЕ“

 

Местонахождение: УПИ XVI, кв. 9 Стопански двор по плана на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Възложител: „ДЪНДИ 2017“ ЕООД, пл. „Симеон Овчаров“ № 2, с. Чепинци, обл. София.

         

ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИЛИ В РИОСВ – ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ГЕН. ГУРКО“ №3, ЕТ. 4