Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно инвестиционно предложение за: „Обединяване на площта на площадка за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно ..

795

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

На основание чл.4, ал.2 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Община Пазарджик Ви уведомява за инвестиционно предложение за:

 „Обединяване на площта на площадка за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци, увеличаване на оборотните годишни количества на вече разрешени отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в поземлен имот с идентификатор 15271.118.12 собственост на „ЕЛИНОРТ – МЕТЪЛС“ ЕООД, с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“

 

Местонахождение: в поземлен имот с идентификатор 15271.118.12, местност „Горни лозя“ на площ 10946 кв. м. по плана на с. Говедаре, общ. Пазарджик.

Възложител: „ЕЛИНОРТ – МЕТЪЛС“ ЕООД, ул. „Двадесет и осма“ № 47, с. Говедаре, общ. Пазарджик.

 

ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИЛИ В РИОСВ – ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ГЕН. ГУРКО“ №3, ЕТ. 4