Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно Инвестиционно предложение „Разширение на пречиствателната станция за отпадъчни води за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа гр. Пазарджик”

1991

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

 

         На основание чл.8, ал.5 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

           Община Пазарджик, сектор “Екология” при Дирекция “ТСУ” Ви уведомява за :

Инвестиционно предложение „Разширение на пречиствателната станция за отпадъчни води за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа гр. Пазарджик”

         Местонахождение: общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

         Възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, бул. „България” №2, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

         

С Решение № ПК-52-ПР/2012г. на РИОСВ е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на гореописаното инвестиционно предложение.

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /29.11.2012г. – 12.12.2012г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ            

 

       За контакти: дирекция „ТСУ” – Екология, стая 709, тел. 402-230