Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно инвестиционно предложение „Разширение на гробищен парк, землището на гр. Пазарджик”

2240

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

          На основание чл.8, ал.3 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.

          Община Пазарджик, сектор “Екология” при Дирекция “ТСУ” Ви уведомява за :

           Инвестиционно предложение „Разширение на гробищен парк, землището на гр. Пазарджик”

          Местонахождение: в поземлен имот с идентификатор 55155.12.69, м. „Атчаир”, землище на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

          Възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, бул. „България” №2, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

         

С Решение № ПК-38-ПР/2012г. на РИОСВ е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на гореописаното инвестиционно предложение.

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /26.09.2012г. – 10.10.2012г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ              

 

       За контакти: дирекция „ТСУ” – Екология, стая 709, тел. 402-230