Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно инвестиционно предложение „ПЛОЩАДКА ЗА РАЗГЛОБЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ПОДКОРМИЛНАТА УРЕДБА И ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, СОРТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСА И ДЕЙНОСТИ С ОЧЦМ“

86

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС”  Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

 

„ПЛОЩАДКА ЗА РАЗГЛОБЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ПОДКОРМИЛНАТА УРЕДБА И ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, СОРТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСА И ДЕЙНОСТИ С ОЧЦМ“

 

          Местонахождение: на площ 950 кв.м. в сграда с идентификатор 55155.508.486.1, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Възложител: „ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, бул. „България“ № 1 – 3, ет. 2, гр. Смолян, общ. Смолян.

          

          Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 710 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /30.06.2020г. – 14.07.2020г./  ЗА МНЕНИЕ И  ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ