Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно инвестиционно предложение „МВЕЦ Щастливеца” Местонахождение: в землища на с. Алеко Константиново и с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

2454

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

          На основание чл.8, ал.5 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

           Община Пазарджик, сектор “Екология” при Дирекция “ТСУ” Ви уведомява за : Инвестиционно предложение „МВЕЦ Щастливеца”

          Местонахождение: в землища на с. Алеко Константиново и с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

          Възложител: „КОНСЕПТА” ЕООД, ул. „А. П. Чехов” №58А, ап.82, гр. София.

         

С Решение № 2-1/2012г. по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от РИОСВ–Пазарджик се одобрява осъществяването на гореописаното инвестиционно предложение.

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /11.10.2012г. – 24.10.2012г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ             

 

       За контакти: дирекция „ТСУ” – Екология, стая 709, тел. 402-230