Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно инвестиционно предложение „ИЗГРАЖДАНЕ НА РИБАРНИК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕСЕТРОВИ ВИДОВЕ РИБА И ШАРАН“ Местонахождение: местност „Чамур Тарла“ по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

459

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

 

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС”  Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

 

 „ИЗГРАЖДАНЕ НА РИБАРНИК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕСЕТРОВИ ВИДОВЕ РИБА И ШАРАН“

 

          Местонахождение:                                                                                    

В имот с идентификатор 48444.18.116, местност „Чамур Тарла“ по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

 

           Възложител:                                                                                   

„ГАЛАН 89“ ЕООД, ул. „Граф Игнатиев“ № 14, гр. Пазарджик

 

          Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 710 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /10.05.2019г. - 24.05.2019г./  ЗА МНЕНИЕ И  ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ