Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно инвестиционно предложение „Изграждане на аквакултурна ферма“ в акваторията на язовир в м. „Азмака“, землището на с. Цар Асен, общ. Пазарджик

379

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн. ДВ, бр.12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г./, Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология”  Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„Изграждане на аквакултурна ферма“

Местонахождение:                                                                               

в акваторията на язовир в м. „Азмака“, землището на с. Цар Асен, общ. Пазарджик                                                    

Възложител:                                                                                

„Акватика Билд“ ЕООД, гр. Костенец, ул. „Славей“ №8, п.к.2030

 

         Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 710 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /09.08.2018 г. - 23.08.2018 г./  ЗА МНЕНИЕ И  ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

 

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик