Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно инвестиционно намерение за изграждане на “Трасе на западен околовръстен път в участъка между ул.”Любен Боянов” и ул.”Александър Стамболийски”, гр. Пазарджик.

2156

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „ТСУ” - „Екология” Ви уведомява за инвестиционно намерение за изграждане на 

Трасе на западен околовръстен път в участъка между ул.”Любен Боянов” и ул.”Александър Стамболийски”, гр. Пазарджик.

  Възложител: Община Пазарджик, бул. „България” №2, гр. Пазарджик

 

         Информацията на възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 507 и 510 на община Пазарджик.      

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /06.03.2014 г. - 22.03.2014г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ