Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно иИскане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ТОНЕР КАСЕТИ“

108

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС”  Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

 

„ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ТОНЕР КАСЕТИ“

 

  Местонахождение: В сграда с идентификатор 55155.508.537.1, по КККР на гр. Пазарджик, находяща се в имот с идентификатор 55155.508.537, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Възложител: „ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД, ул. „Найчо Цанов“ № 11, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

          Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 710 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /03.09.2021г. – 17.09.2021г./  ЗА МНЕНИЕ И  ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ