Обяви и съобщения

назад

Съобщение: Община Пазарджик, на основание чл.61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицето Тодор Георгиев Кирков

66

Уведомление до  Тодор Георгиев Кирков  за заличаване на адресна регистрация


Публикувано на: 27 ноември 2017 г.
Валидно до:    14 декември 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомява ТОДОР ГЕОРГИЕВ КИРКОВ, че на основание чл.99б, ал.3 и ал.5 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед № 2851/22.11.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик за заличаване на адресната регистрация на посоченото лице по настоящ адрес в гр. Пазарджик, ул. “” Георги Герасимов” № 19

На основание чл.92, ал.13 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед № 2851/22.11.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик може да бъде получен от заинтересованото лице в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. "България" №2.