Обяви и съобщения

назад

Съобщение: Община Пазарджик, на основание чл.61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицата Красимир Илиев Методиев и Цветанка Атанасова Методиева

109

Уведомление до  Красимир Илиев Методиев и Цветанка Атанасова Методиева за заличаване на адресна регистрация

Публикувано на: 04 януари 2018 г.
Валидно до:         23 януари 2018 г.
 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомява Красимир Илиев Методиев и Цветанка Атанасова Методиева, че на основание чл.99б, ал.3 и ал.5 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед №3183/28.12.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик за заличаване на адресните регистрации на посочените лица в град Пазарджик на ул. “Граф Игнатиев” №30, ет. 4, ап. 20.

На основание чл.92, ал.13 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед №3183/28.12.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик може да бъде получен от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. "България" №2.