Обяви и съобщения

назад

Съобщение: Община Пазарджик, на основание чл.61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицата Борислав Атанасов Иванов и Олег Атанасов Иванов

58

Уведомление до  Борислав Атанасов Иванов и Олег Атанасов Иванов за заличаване на адресна регистрация

Публикувано на: 04 януари 2018 г.
Валидно до:         23 януари 2018 г.
 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомява Борислав Атанасов Иванов и Олег Атанасов Иванов, че на основание чл.99б, ал.3 и ал.5 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед №3182/28.12.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик за заличаване на адресните регистрации по постоянен и  настоящ адрес на посочените лица в град Пазарджик на ул. “Епископ Дионисий” №20.

На основание чл.92, ал.13 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед №3182/28.12.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик може да бъде получен от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. "България" №2.