Обяви и съобщения

назад

Съобщение: Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицето Тодор Йорданов Чуков

500

Уведомление до  Тодор Йорданов Чуков за заличаване на адресна регистрация

Публикувано на:  04 май 2018 г.
Валидно до: 25 май 2018 г.
 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Тодор Йорданов Чуков, че на основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед №960/03.05.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик за заличаване на адресната регистрация по настоящ адрес на посоченото лице в град Пазарджик ул. “Петър Бонев” №122, ет. 2, ап. 4.

На основание чл.92, ал.13 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед №960/03.05.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик може да бъде получен от заинтересованото лице в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. "България" №2.