Обяви и съобщения

назад

Съобщение: Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява Атанас Петров Минчев

474

Уведомление до  Атанас Петров Минчев за заличаване на адресна регистрация


 

Публикувано на:  20 февруари 2018 г.
Валидно до:         12 март 2018 г.
 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Атанас Петров Минчев, че на основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед №403/13.02.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на посоченото лице в град Пазарджик на ул. “Димитър Греков” №50, ет. 4, ап. 10.

На основание чл.92, ал.13 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед №403/13.02.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик може да бъде получен от заинтересованото лице в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. "България" №2.