Обяви и съобщения

назад

Съобщение до средствата за масово осведомяване относно публикувана публична покана с предмет: "Доставка, монтаж, наемане и демонтаж на външна мобилна ледена пързалка в центъра на гр. Пазарджик".

1759


 
 
Уважаеми Дами и Господа,
 
 
Община Пазарджик Ви уведомява, че на 22.10.2014 г. в Регистъра на АОП е публикувана публична покана с предмет: "Доставка, монтаж, наемане и демонтаж на външна мобилна ледена пързалка в центъра на гр. Пазарджик".
 
Прогнозна стойност на поръчката: 66 000 лв. без ДДС.
 
Документацията за участие в обществената поръчка чрез публична покана може да бъде намерена в профила на купувача на интернет страницата на Община Пазарджик.
 
Отварянето на офертите ще се състои на 03.11.2014 г. от 14:00 часа в сградата на Община Пазарджик от комисия, назначена от Възложителя.