Обяви и съобщения

назад

Решение № 58 от 25 януари 2023 г. на Министерски съвет за предоставяне концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), от находище „Конаговски чал”, разположено в землищата на с.Алеко Константиново ...

283

      С Решение № 58 от 25 януари 2023 г. (обн. ДВ бр. 10 от 31.01.2023 г.) Министерският съвет предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – строителни материали – мраморизирани варовици, от находище „Конаговски чал”, разположено в землищата на с. Алеко Константиново и с. Дебръщица, община Пазарджик, област Пазарджик, на “Еко-Хидро-90” ООД, гр. Пазарджик.

      В изпълнение на разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ЗПБ обявяваме информация за предоставената концесия, като публикуваме Решение № 58 на Министерски съвет от 25 януари 2023 г. заедно с координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище „Конаговски чал” в координатна система „БГС 2005”, тип на координатите: кадастрални, съгласно приложение към т.2 от Решението.