Обяви и съобщения

назад

С Решение № 248 от 19 март 2021 г., Министерският съвет предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – метални полезни изкопаеми – медни руди, от находище „Цар Асен - 2”

96

С Решение № 248 от 19 март 2021 г. /обн. ДВ, бр. 25/26.03.2021г./, Министерският съвет предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – метални полезни изкопаеми – медни руди, от находище „Цар Асен - 2”, разположено на територията на  община Пазарджик, област Пазарджик, в землището на с. Цар Асен.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ЗПБ обявяваме информация за предоставената концесия, като публикуваме Решение № 248 на Министерски съвет от 19 март 2021 г. заедно с координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище „Цар Асен - 2” в координатна система „БГС 2005”, тип на координатите: кадастрални, съгласно приложение към т.2 от Решението.