Обяви и съобщения

назад

Протокол от проведен конкурс за длъжността Началник отдел – 1 /една/ щатна бройка в Отдел „Образование и култура”, Дирекция „Образование и култура” към Община Пазарджик

152

Протокол от проведен конкурс

       

           Днес, 13.05.2022 г. в гр.Пазарджик, в Стъклена зала, ет.2 на Община Пазарджик от 14.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 646 / 12.04.2022 г. за провеждане на конкурсната процедура за 01 /една/ щатна бройка на длъжност началник отдел ”Образование и култура”, дирекция “Образование и култура” към Община Пазарджик,

 

На заседанието присъстваха:

 

        Председател: Гергана Кошарова-Табакова – директор на дирекция “Образование и култура”;

          и членове:

  1. Анна Николова – старши юрисконсулт в отдел ПО в дирекция ПО;

         2. Надя Копанова – главен експерт Човешки ресурси, отдел ПО в дирекция ПО.

                          

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Попълване на  Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. Окончателно класиране на кандидатите.

     

      *По т.1 : Попълване на формуляр - Приложение № 6 от НПКДС;

      *По т.2 : След оценката на теста, лично представяне на проведеното интервю, Комисията класира кандидатите в следния ред:

 

1. Марияна Стоянова Влахова – Аджова;

 

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието закрито.

Приложения: 1.  Формуляр по приложение № 6 от НПКДСл.

                            2.  Всички документи на класираният кандидат.

    

КОМИСИЯ:    

Председател - Гергана Кошарова-Табакова - ............................

и членове:  1. Анна Николова - ...............................................

                         2. Надя Копанова - ................................................