Новини

назад

Проект на Наредба за организацията на движението на територията на Община Пазарджик

1018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          

Днес, 15.11.2018 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван Проект на Наредба за организацията на движението на територията на Община Пазарджик. В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, 4400 – гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес: secretary@pazardjik.bg.

            На 19.12.2018 г. от 18:00 часа в сградата на Общината в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

 

            Приложения:

            1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за организацията на движението на територията на Община Пазарджик.

            2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за организацията на движението на територията на Община Пазарджик.

            3. Доклад от Георги Шикерджиев – управител на Бюджетно мероприятие „Паркинги и охрана” при Община Пазарджик.

            4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за организацията на движението на територията на Община Пазарджик.

            5. Справка за постъпилите предложения на общественото обсъждане, проведено на 19.12.2018 г., по Проекта на Наредбата за организацията на движението на територията на Община Пазарджик