Обяви и съобщения

назад

Покана за изявяване на интерес по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” за Позиция КОНСУЛТАНТ - СТОМАТОЛОГ

214

 

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

       Община Пазарджик в качеството си на бенефициент по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. кани потенциални кандидати за следната позиция:

 

I. Позиция КОНСУЛТАНТ - СТОМАТОЛОГ за „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” за максимум 200 отработени часа за календарната 2022 г. – не по-късно от 31.12.2022 г.

 

          2. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

2.1.  Основни изисквания 

 • да са физически лица;
 • да имат висше медицинско образование – специалност ”стоматология” или „дентална медицина” (след 2007 г.);
 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси;

Ще се счита за предимство:

 • да са работили по проекти, финансирани от ОП ”РЧР”;
 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да познават местните уязвими общности в община Пазарджик, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания.

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

 

 1. Документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са:
 • Писмено заявление за кандидатстванепо образец;
 • Автобиография по образецпо образец;
 • Декларация - по образец.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации, специализации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 1. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Информационен център на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за социално включване и развитие” в срок до 17.00 часа на 19.01.2022 г. включително.

 

          За въпроси и справки: тел. 034/402 241 – координатор проект

 

 1. Всяко постъпило заявление в рамките на обявения срок се разглежда от екипа за управление на Проекта, с възможност за включване на допълнителни лица - заместници, при основателно отсъствие на член на екипа. Екипът има за задача да провери съответствието на представените документи с обявените изисквания - в 2 (дву) - дневен срок след изтичане срока на приемането им. След проверка на съответствието екипът провежда събеседване – в 3 (три) - дневен срок.

 

До по-нататъшно участие в процедурата не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 24.01.2022 година. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Събеседването се провежда от екипа за управление на Проекта и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнение на услугите, за които кандидатства.

След приключване на работата си екипът изготвя протокол с резултатите от събеседването и класира одобрените кандидати в 3 (три) - дневен срок от провеждане на събеседването.

 

Извлечение от протокола с одобрените кандидати ще бъде публикувано на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 28.01.2022 година.

 

Кметът на община Пазарджик сключва граждански договор с класирания за позицията кандидат.

 


Проект ”Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.