Обяви и съобщения

назад

Покана за изразяване на интерес за позиция "ПЕДАГОГ" и позиция ”МЕДИАТОР/ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ” за предоставяне на услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” в Център за социално

78

 

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

       Община Пазарджик в качеството си на бенефициент по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” в Център за социално включване и развитие (позиция ”ПЕДАГОГ” за максимум до 230 часа годишно и позиция ”МЕДИАТОР/ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ” за максимум до 240 часа годишно, отработени през летния период)

 

 Услугата ще се предоставя за период от 1 месец (месец август) в рамките на лятната ваканция за 15 (петнадесет) деца, които ще бъдат разделени в две групи, и ще имат занимания 5 пъти седмично. Посещавайки лятно училище, децата ще имат възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения, преди да постъпят в училище.

 

1. Позиция ”ПЕДАГОГ” за провеждане на групови занимания – лятно училище – на деца от уязвими семейства и деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас през учебната 2020/2021 г.

 

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1.  Минимални основни изисквания 

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с педагогическа правоспособност по предучилищна педагогика;
 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;
 • да не са в конфликт на интереси;

 

1.2. Ще се счита за предимство:

 • да са предоставяли услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” в Център за социално включване и развитие в предходните две години;
 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да познават местните уязвими общности в община Пазарджик, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;
 • преминато допълнително обучение за работа в мултикултурна среда и с двуезични деца;

 

2. Позиция ”МЕДИАТОР/ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ” за подпомагане работата на педагога при провеждане на групови занимания – лятно училище – на деца от уязвими семейства и деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас през учебната 2020/2021 г.

 

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

2.1.  Минимални основни изисквания 

 • да са физически лица;
 • да имат средно образование;
 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;
 • да не са в конфликт на интереси;

2.2. Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да познават местните уязвими общности в община Пазарджик, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;
 • преминато допълнително обучение за работа в мултикултурна среда и с двуезични деца

 

Кандидатите за посочените позиции да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или трудов стаж. При непостъпили документи от кандидати в работоспособна възраст ще бъдат разгледани и документите на кандидати в пенсионна възраст.

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

 1. Документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са:
 • Писмено заявление за кандидатстване – по образец;
 • Автобиография по образец – по образец;
 • Декларация - по образец;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 1. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Информационен център на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за социално включване и развитие” в срок до 12:00 ч. на 30.07.2020 г. (четвъртък) включително.

 

          За въпроси и справки: тел. 034/402 241 – координатор проект

 

 1. Всяко постъпило заявление в рамките на обявения срок се разглежда от екипа за управление на проекта, определен със заповед на Кмета на община Пазарджик, и управителя на ЦСВР – Пазарджик. Екипът има за задача да провери съответствието на представените документи с обявените изисквания. Не се разглеждат кандидатури, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията. След приключване на работата си екипът изготвя протокол до Кмета на община Пазарджик.

  Извлечение от протокола с одобрените кандидати ще бъде публикувано на интернет страницата на община Пазарджик до 17:30 ч. на 31.07.2020 г. (петък).

    

  Кметът на община Пазарджик сключва договори с класираните кандидати с продължителност от 03.08.2020 г. до 31.08.2020 г.