Обяви и съобщения

назад

Покана за изразяване на интерес от потенциални кандидати за следните позиции: КОНСУЛТАНТ - АКУШЕРКА и КОНСУЛТАНТ - ГИНЕКОЛОГ по проект ”Център за ранна интервенция - Пазарджик”

713

 

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

       Община Пазарджик, в качеството си на бенефициент по проект ”Център за ранна интервенция - Пазарджик” - договор № BG05SFPR002-2.003-0161-C01, приоритетни оси: „Социалното включване и равни възможности”, Процедура чрез подбор на проекти BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., кани потенциални кандидати за следните позиции:

 

I. Позиция КОНСУЛТАНТ - АКУШЕРКА за услугите „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията. Майчино и детско здраве", за максимум 480 отработени часа за периода от 01.03.2024 г. до 26.12.2024 г.

 

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1.  Основни изисквания 

 • да са физически лица;
 • да имат завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – акушерка;
 • да имат професионален опит не по-малък от 3 години;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси;

Ще се счита за предимство:

 • да са работили по проекти, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси”;
 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да познават местните уязвими общности в община Пазарджик, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания.

 

II. Позиция КОНСУЛТАНТ - ГИНЕКОЛОГ за услугите „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията. Майчино и детско здраве" за максимум 420 отработени часа за периода от 01.03.2024 г. до 26.12.2024 г.

         

2. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

2.1.  Основни изисквания 

 • да са физически лица;
 • да имат висше медицинско образование, специалност ”акушерство и гинекология”;
 • да имат професионален опит не по-малък от 3 години;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси;

Ще се счита за предимство:

 • да са работили по проекти, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси”;
 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да познават местните уязвими общности в община Пазарджик, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания.

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

 

 1. Документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са:
 • Писмено заявление за кандидатстване – по образец, за всяка позиция;
 • Автобиография по образец – по образец, за всяка позиция;
 • Декларация - по образец.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации, специализации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 1. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Център за информация и услуги на гражданите на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за ранна интервенция – Пазарджик” в срок до 17:00 часа на 22.02.2024 г. включително.

 

    За въпроси и справки: тел. 034/402 241 – координатор проект; тел. 0879 952 252 –

    Управител на ЦРИ – Пазарджик - г-жа Стаматова

 

 1. Всяко постъпило заявление в рамките на обявения срок се разглежда от екипа за управление на Проекта, с възможност за включване на допълнителни лица - заместници, при основателно отсъствие на член на екипа. Екипът има за задача да провери съответствието на представените документи с обявените изисквания - в 2 (дву) - дневен срок след изтичане срока на приемането им. След проверка на съответствието екипът провежда събеседване – в 3 (три) - дневен срок.

 

До по-нататъшно участие в процедурата не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 26.02.2024 година. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Събеседването се провежда от екипа за управление на Проекта и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнение на услугите, за които кандидатства.

След приключване на работата си екипът изготвя протокол с резултатите от събеседването и класира одобрените кандидати в 3 (три) - дневен срок от провеждане на събеседването.

 

Извлечение от протокола с одобрените кандидати ще бъде публикувано на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 29.02.2024 година.

 

 Кметът на Община Пазарджик сключва граждански договор с класирания за всяка отделна позиция кандидат, считано от 01.03.2024 г. до 26.12.2024 г.