Обяви и съобщения

назад

Покана относно отваряне на ценовите оферти на участниците, допуснати до оценяване в открита процедура по ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност на проект „Оптимизиране на организационната структура

1835

ПОКАНА

На основание на чл.69а, ал.3 от ЗОП, Община Пазарджик отправя покана към средствата за масово осведомяване и към юридически лица с нестопанска цел да присъстват на сесията по отваряне на ценовите оферти на участниците допуснати до оценяване в открита процедура по ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/09.10.2012 г. ”.

Сесията по отваряне на оферти ще се състои от 12,00 часа на 29.04.2013 г. в административната сграда на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, ет. 2, „Кметска зала”.

  

Този документ е създаден в рамките на проект “Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в Община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/09.10.2012 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от от община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.