Обяви и съобщения

назад

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, ... в терен, предвиден за озеленяване в кв. 152 по плана на с. Мало Конаре

119

О Б Щ И Н А  П А З А Р Д Ж И К

 

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72  от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда, построена през 1983 г. в терен, предвиден за озеленяване в кв. 152 по плана на с. Мало Конаре, със застроена площ 85 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра/ и масивна пристройка със застроена площ 8.74 кв. м. /осем цяло и седемдесет и четири стотни квадратни метра/, обща площ 93,74 кв.м. /деветдесет и три цяло и седемдесет и четири квадратни метра/, при граници: изток – съществуващ трафопост „Автоспирка”, запад, север и юг – терен, предвиден за озеленяване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 29/10.10.2002 г., вписан в дв.вх.рег.№ 3685/23.10.2002 г., том VІ, акт № 141 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, с предназначение -  за търговия, с начална месечна наемна цена без ДДС: 225.00 лв. /двеста двадесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години.

 

Търгът ще се проведе на 15.10.2020 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – ”Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация, нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 14.09.2020 г. до 14.10.2020 г. на място след заявка в Кметство Мало Конаре.

Депозитната вноска в размер на 270,00 лв. /двеста и седемдесет лева/ се внася до 16,30 часа на 14.10.2020 г. в касата на Кметство Мало Конаре.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 13.10.2020 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 14.10.2020 г.

      

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357