Обяви и съобщения

назад

ОБЯВЯВА ОТНОСНО КОНКУРС за предоставяне на социалните услуги: „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” в гр.Пазарджик и „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” в гр.Пазарджик

124

О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание Заповед № 1830 от 12.09.2023 год. на Тодор Попов – Кмет на Община  Пазарджик, чл. 64, ал.1 от Закона за социалните услуги, във връзка с чл. 91, ал. 2 от Правилника за неговото прилагане,

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за предоставяне на социалните услуги:.„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” в гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов“ № 117 и „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” в гр. Пазарджик, ул. „Яков Матакиев“ № 19.

  1. Условия за участие. В конкурса могат да участват: 1.български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ; 2.физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане като доставчици на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“. 3. Допуска се участие на сдружение от лица по т.1 и т.2, като задължително се посочва водещата организация. В тези случаи се предоставя споразумение за сътрудничество с ясно разпределение на правата, отговорностите и задълженията на участващите в сдружението. Когато кандидатстващата организация е консорциум, на изискванията за участие трябва да отговаря водещата организация в Консорциума.4. Кандидатите по т.1.1 и т.1.2 трябва да имат издадени Лицензи от изпълнителния директор на Агенцията за качество за социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“.
  2. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” (ЦНСТДМУ) е социална услуга от резидентен тип, делегирана от държавата дейност. В ЦНСТДМУ се предоставят следните социални услуги: 1. резидентна грижа; 2. информиране и консултиране (като специализирана услуга); 3. застъпничество и посредничество; 4 терапия и рехабилитация (само за децата и младежите с ментални увреждания и само стандартите за терапия); 5. обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга). Целева група: деца и младежи с  увреждания от институции и общността за които не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на близки или роднини или в приемно семейство. Максималният капацитет на двата центъра е 28 места, численост на персонала: съгласно Методика за длъжности за изпълнение на стандартите и критерии за персонала в ЦНСТДМУ.
  1. Финансиране и срок за предоставяне на средствата.

Бюджетът се формира на база установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегирани от държавата дейности. Непредвиждането и/или непредоставянето на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на социалните услуги ЦНСТДМУ в гр. Пазарджик, като делегирана от държавата дейност, освобождава Общината от отговорност. Договорът за възлагане на социалната услуга се сключва за срок от 5 (пет)  години, считано от 01.01.2024 г.

  1. Необходими документи за участие в конкурса: съгласно т. 4 от Заповед № 1830 от 12.09.2023 год. от задължителната конкурсна документация.
  2. Конкурсът ще се проведе на 02.11.2023 г. от 11:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2, Стъклена зала, от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината.
  3. Конкурсната документация може да се закупи всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа най – късно до 20.10.2023 г. в „Центъра за информация и обслужване на граждани“ на гише „Ксерокс“, в сградата на община Пазарджик на адрес: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2.
  4. Краен срок за подаване на документите за участие е до 17:00 ч. на 30.10.2023 г. Всички изискуеми документи следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка), надписан „Оферта за предоставяне на социална услуга в общността – „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“ и адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Дирекция „Социални дейности” при Община Пазарджик.

Върху плика кандидатът посочва името си, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронна поща. Документи, подадени след срока по т. VІІ не се приемат.

За допълнителна информация –  Община Пазарджик, стая  904, тел. 034402-298.