Обяви и съобщения

назад

ОБЯВЯВА ОТНОСНО КОНКУРС за предоставяне на социална услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания- седмична грижа” в гр. Пазарджик

595

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповед № 1827 от 12.09.2023 г. на Тодор Попов – Кмет на Община  Пазарджик, чл. 64, ал.1 от Закона за социалните услуги, във връзка с чл. 91, ал. 2 от Правилника за неговото прилагане,

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за предоставяне на социална услуга „Дневен център за деца и младежи с

увреждания- седмична грижа” в гр. Пазарджик, ул. „ Панайот Волов” № 14.

І. Условия за участие. В конкурса могат да участват: 1.български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ; 2. чуждестранни физически или юридически лица от държавите – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, които са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане като доставчици на социалната услуга “Дневен център за деца и младежи с увреждания- седмична грижа”.

Кандидатите по т. 1 и 2. трябва да имат издадени лицензи от изпълнителния директор на Агенция за качество за социалната услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа“, съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги.

ІІ. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга. В ДЦДМУ се предоставят следните социални услуги: дневна грижа; информиране и консултиране; застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; обучение и придобиване на умения; подкрепа за придобиване на трудови умения (за младежи над 16 год. възраст ) и резидентна грижа – от понеделник до петък. Целева група: деца и младежи с увреждания. Максимален капацитет  50 места. Числеността на персонала се определя съгласно Методика за длъжности за изпълнение на стандартите и критерии за персонала в ДЦДМУ-седмична грижа. Договорът за възлагане на социалната услуга се  сключва за срок от 5 (пет) години, считано от 01.01.2024 г.

ІІІ. Финансиране и срок за предоставяне на средствата. Бюджетът се формира на база установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегирани от държавата дейности. Не предвиждането и/или не предоставянето на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на социалната услуга ДЦДМУ в гр. Пазарджик, като делегирана от държавата дейност, освобождава Общината от отговорност.

ІV. Необходими документи за участие в конкурса: Съгласно т.4 от Заповед № 1827 от 12.09.2023 г.

V. Конкурсът ще се проведе на 02.11.2023 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик – ет. 2, зала на Експертния съвет.

VІ. Краен срок и място за подаване на документите за участие е до 17:00 ч. на 31.10.2023 г. Документи, подадени след срока не се приемат.

VІІ. Срок за закупуване на конкурсната документация. Конкурсната документация може да се закупи всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа най –късно до 20.10.2023 г. в „Центъра за информация и обслужване на граждани“ на гише „Ксерокс“, в сградата на община Пазарджик, на адрес :гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2.

 За допълнителна информация –  Община Пазарджик, стая 904, тел. 402-298.