Обяви и съобщения

назад

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ПЛ. №436; ПЛ. № 437; ПЛ.№ 438 И ПЛ.№ 439, ПОПАДАЩИ В ПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА С О.Т. 94а – 94б, ЗАКЛЮЧЕНА МЕЖДУ КВАРТАЛИ 40 и 41 ПО ПЛАНА НА С. ГЛАВИНИЦА

366

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ПЛ. №436; ПЛ. № 437; ПЛ.№ 438  И ПЛ.№ 439, ПОПАДАЩИ В ПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА С О.Т.  94а – 94б,   ЗАКЛЮЧЕНА МЕЖДУ КВАРТАЛИ 40 и 41  ПО ПЛАНА НА С. ГЛАВИНИЦА   

 

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинска собственост, Община Пазарджик

 

У В Е Д О М Я В А

 

собствениците на имоти, които попадат в проектираната улица с о.т. 94а – 94б между квартали 40 и 41 по плана на с.Главиница,  за предстоящото отчуждаване на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, както следва:

 

 

      №

на имота

Вид

на

имота

Местона-

хождение

Размер на

отчуждава-

ната част

в кв.м.

 Собственици на имота

Размер на          дължимото обезщетение

в лв.

част от имот

№ 436

дворно място

Между кв.40 и кв.41

 

 

 

142

Малин Лазаров Ташев

 

 

2 300

част от

имот

№ 437  

 

дворно място

Между кв.40 и кв.41

 

379

 

 

Н-ци  на Панко Иванов Тилев

 

 

 

        6 100

 

 

част от

имот

№ 438

дворно

място

Между   кв.40 и кв.41

 

18

Н–ци на Иван Павлов Тилев

 

          300

част от

имот

№ 439

дворно

място

Между кв.40 и кв.41

 

 

13

Мария Атанасова Лукова

и

Стоянка Атанасова Паунова

 

          200