Обяви и съобщения

назад

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ПЛ. №№ 182 и 183, ПОПАДАЩИ В ПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА С О.Т.О.Т. 192а-192в ,ОБСЛУЖВАЩА КВАРТАЛИ 27 и 28 ПО ПЛАНА НА С. ЗВЪНИЧЕВО

339

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ПЛ. №№ 182 и 183, ПОПАДАЩИ В ПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА С О.Т.О.Т. 192а-192в ,ОБСЛУЖВАЩА  КВАРТАЛИ 27 и 28 ПО ПЛАНА НА С. ЗВЪНИЧЕВО

 

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинска собственост, Община Пазарджик

 

У В Е Д О М Я В А

 

собствениците на имоти, които попадат в проектираната улица с о.т.о.т. 192а-192в в квартал 27 по плана на с. Звъничево за предстоящото отчуждаване, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, както следва:

 

 

      №

на имота

Вид

на

имота

Местона-

хождение

Размер на

отчуждава-

ната част

в кв.м.

 Собственици на имота

Размер на          дължимото обезщетение

в лв.

част от имот

№ 182

дворно място

квартал 27

 

370

Валентин Петков Александров

 

5 900

част от

имот

№ 183  

дворно място

квартал 27

78

Александър Ангелов Гьошев и наследници на Иванка Ангелова Генева

1 400