Обяви и съобщения

назад

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ПЛ. №№ 1529, 1286 И 1530, ПОПАДАЩИ В ПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА С О.Т. 91 – 92 МЕЖДУ КВАРТАЛИ 162 И 162А ПО ПЛАНА НА С. МАЛО КОНАРЕ

560

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ПЛ. №№ 1529, 1286 И 1530, ПОПАДАЩИ В ПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА С  О.Т. 91 – 92 МЕЖДУ КВАРТАЛИ 162 И 162А ПО ПЛАНА НА С.  МАЛО КОНАРЕ   

 

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинска собственост, Община Пазарджик

 

У В Е Д О М Я В А

 

собствениците на имоти, които попадат в проектираната улица с о.т. 91 – 92 между квартали 162 и 162А по плана на с. Мало Конаре, за предстоящото отчуждаване на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, както следва:

 

 

      №

на имота

Вид

на

имота

Местона-

хождение

Размер на

отчуждава-

ната част

в кв.м.

 Собственици на имота

Размер на          дължимото обезщетение

в лв.

част от имот

№ 1529

дворно място

между

квартали

162 и 162А

 

575

Наследници на Стоян Благов Пепелов

 

 

6038

част от

имот

№ 1286  

дворно място

между

квартали

162 и 162А

 

126

Наследници на Заприн Благов Пепелов

 

1071

 

част от

имот

№ 1530

дворно

място

между квартали

162 и 162А

 

722

Наследници на  Кръстана Благова Пепелова

                                              

 

7837