Обяви и съобщения

назад

Обявление за подбор за длъжности: ПСИХОЛОГ и РЕХАБИЛИТАТОР по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

368

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 Община Пазарджик в качеството си на бенефициент по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. ще осъществи подбор за следните длъжности:

 

1. ПСИХОЛОГ (услугите „Ранна интервенция на уврежданията”, „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещение на детска градина”) – 1;

2. РЕХАБИЛИТАТОР (услугата „Ранна интервенция на уврежданията”) - 1

 

I. Минимални изисквания за заемане на вакантните длъжности:

Кандидатите да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж. При непостъпили документи от кандидати в работоспособна възраст ще бъдат разгледани и документите на кандидати в пенсионна възраст.

 

1. Длъжността ПСИХОЛОГ:

1.1. Образование: завършено висше образование; специалност: психология;

1.2. Професионален опит – не се изисква; предимство: практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

2. Длъжността РЕХАБИЛИТАТОР:

2.1. Образование: завършена образователно - квалификационна степен „професионален бакалавър”, „бакалавър” по специалността ”Рехабилитатор/кинезитерапевт” или средно специално медицинско образование с професионална квалификация „Рехабилитатор”;

2.2. Професионален опит -  не по – малък от 2 години; предимство: практически опит за работа с деца с увреждания; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежава комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

ІІ. Специфични изисквания към кандидатите:

 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 • Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
 • Отлична компютърна грамотност.

 

ІІІ.    Характер на работата:

3.1. За длъжността ПСИХОЛОГ:

 • Идентифициране потребители на услугите /дейностите по Проекта, в който участва, и мотивирането им да ползват комплекса от услуги, предоставяни от ЦСВР-Пазарджик;
 • Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;
 • Провеждане на групови и индивидуални сесии за консултация и подкрепа на родители на деца относно особеностите на психичното развитие на децата, посещаващи ЦСВР - Пазарджик;
 • Оказване на подкрепа на персонала в детските градини на територията на община Пазарджик, където има интегрирани деца от уязвими групи в изпълнение на проектните дейности, провеждане на индивидуална работа с тези деца и техните семейства във взаимодействие със социалните работници в ЦСВР - Пазарджик;
 • Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на целевите групо по проекта, съобразно своята компетентност;
 • Разработване на програми и обучителни материали в рамките на своята компетентност за провеждане на групова работа с целевите групи по проекта;
 • Обучение на родителите за прилагането на похвати за работа с детето, с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката му в къщи;
 • Създаване и поддържане на индивидуални досиета на децата, ползващи услугите на Център за социално включване;
 • Участие в периодични срещи с останалите специалисти от екипа на Центъра, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва.

 

3.2. За длъжността РЕХАБИЛИТАТОР:

 • Идентифициране на потребители на услугите и мотивиране за включване на потребители, включително чрез мобилна работа;
 • Оказва помощ и подкрепа, като спазва нормативните документи, касаещи дейността;
 • Изработва диагностика и оценка на моторното развитие на потребителите;
 • Работи по изготвена от него програма за индивидуална работа и седмичен график;
 • Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации без и със помощта на предоставените му уреди;
 • Дава съвети и препоръчва индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашни условия;
 • Участва в обсъждането и планирането на дейности в ЦСВР - Пазарджик;
 • Организира и провежда здравни консултации и подкрепа на родители с деца от 0 до 7 г. под прякото наблюдение на педиатър;
 • Подпомага дейността на педиатъра при осъществяването на консултативни прегледи на децата, като работи под негово ръководство;
 • Участва в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел по-добра съвместна работа;
 • Провежда рехабилитационни процедури с оглед максимално развитие на физическия потенциал на децата;
 • Оказва помощ за семействата за деца с двигателни нарушения или с риск от развитие на децата; развиване на двигателни умения, профилактика на двигателните умения, профилактика на вторичните нарушения;
 • Дава препоръки за адаптиране на средата към специалните нужди на детето.

 

 Основното месечно възнаграждение за посочените длъжности се осигурява по проект ”Център за социално  включване и развитие – Пазарджик.

 

III. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за  участие в подбора, са:

 • Писмено заявление за кандидатстване – по образец, за всяка вакантна длъжност.
 • Автобиография - по образец, за всяка вакантна длъжност.
 • Декларация - по образец.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично в Център за информация и услуги на гражданите на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за социално включване и развитие – Пазарджик” в срок до 17:00 часа на 19.01.2022 г. включително.

 

За въпроси и справки: тел. 034/402 241 – координатор проект

 

3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Пазарджик.

Подборът протича в два етапа:

 • Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, в тридневен срок от изтичане срока на обявлението;
 • Събеседване в четиридневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

 До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

 Списък на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 24.01.2022 година. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 

 Събеседването ще се проведе от комисията по т.3 до 27.01.2022 г. след проверката на съответствията на представените документи и има за цел да установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.

Извлечение от протокола с класираните кандидати ще бъде публикувано на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа до 31.01.2022 година.

 

Кметът на община Пазарджик сключва трудови договори с класираните кандидати със срок до: 31.12.2022 г.

 


Проект ”Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.