Обяви и съобщения

назад

Обявление относно възлагане управлението на социална услуга “„Център за социална рехабилитация и интеграция” в гр. Пазарджик, ул. “Бузлуджа” №9, като делегирана от държавата дейност

2310

О Б Я В Л Е Н И Е

   На основание чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37 ал. 1 и ал. 2 от ППЗСП, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, кметът на Община Пазарджик със Заповед № 997 / 07.05.2013 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга “„Център за социална рехабилитация и интеграция” в гр. Пазарджик, ул. “Бузлуджа” №9, като делегирана от държавата дейност, както следва:

1. Условия за участие:

В конкурса могат да участват: български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз или на друга държава от Европейското икономическо пространство и регистрирани в Агенцията за социално подпомагане и притежаващи лиценз от Държавната Агенция за закрила на детето.

2. Изисквания към кандидатите:

            Да са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане, като доставчици на социалната услуга “ЦСРИ”; наличие на работен капацитет;наличие на организационен капацитет; Социалната услуга „ Център за социална рехабилитация и интеграция” да се предоставя в сграда общинска собственост, находяща се в гр. Пазарджик, ул. “Бузлуджа” №9.

3. Характеристика и специфика

”Център за социална рехабилитация и интеграция” за хора с увреждания е социална услуга в общността, свързана с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Дейност, делегирана от държавата, която осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите за развитието на човека фактори. Целева група: мъже и жени над 18 години с физически увреждания, които ще се изведат извън домовете им, за да се социализират и подготвят за интегриране в обществото, където ще учат, живеят и работят наравно с хора без увреждания. В индивидуални и групови занимания да се развиват техните възможности, съобразно потенциала на всеки от клиентите. Максималният капацитет на Центъра е 40 места. Численост на персонала е определена съгласно Методика за длъжности за изпълнение на стандартите и критерии за персонала в ЦСРИ. Договорът за възлагане на услугата се сключва за срок от 7 (седем) години.

4. Конкурсната документация на стойност 20.00 лева с включен ДДС, съгласно чл.53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, най-късно до 10.06.2013 г. в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2.

5. Краен срок и място за подаване на документите. Дата и час на провеждане на конкурса:

Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 17.00 часа на 20.06.2013 година.

Документите се подават в запечатан, непрозрачен плик, (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка) надписан “Оферта за предоставяне на социална услуга – „ Център за социална рехабилитация и интеграция”, адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Дирекция “Социални дейности”.

Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 25.06.2013 год. от 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2 (Стъклена зала), в присъствието на кандидатите.

Допълнителна информация на тел. 034/402-356, ет. 9, стая 907.