Обяви и съобщения

назад

Обявление относно разрешено изработването на проект за ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на местен път започващ от обслужващата зона на републикански път I-8 (Пазарджик-Пловдив) – ПИ с идент.55155.20.127 до достигане на ПИ с идент. 55155.21.7

246

ОБЯВЛЕНИЕ

№ УТ-4428/07.01.2021г.

 

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 288 от 29.12.2021г., взето с Протокол №13 на Общински съвет, е разрешено изработването на проект за ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на местен път започващ от обслужващата зона на републикански път I-8 (Пазарджик-Пловдив) – ПИ с идент.55155.20.127 до достигане на ПИ с идент. 55155.21.7 /Проектен УПИ II-117, За производствена, складова дейност, търговия и услуги/ в м. „Малък Якуб”по КККР на земл. гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Съгласно чл. 124б, ал.4, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а не подлежат на оспорване.

С Решението и цялата проектна документация може да се запознаете в сградата на Oбщина Пазарджик ет.5, ст. 501

Обявлението е изложено на информационното табло на входа в сградата на Община Пазарджик на 07.01.2022г.