Обяви и съобщения

назад

Обявление относно разрешение изработването на: Пудробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП –ПП) за обект на техническата инфраструктура – “Нов присъединителен електропровод 220 kV”, в ПИ с идентификатор 61375.515.259 с.Радилово, общ.Пещера

275

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява, че във връзка със заявление от „Еуросолар Инвест” ООД е издадена Заповед № УТ-240/22.11.2022г. на Областния управител на област  Пазарджик, с която се разрешава изработването на:

 Пудробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП –ПП) за обект на техническата инфраструктура – Нов присъединителен електропровод 220 kV”- въздушна линия, за присъединяване на бъдеща електрическа подстанция 110/220 kV, находяща се в ПИ с идентификатор 61375.515.259 с.Радилово, общ.Пещера, обл. Пазарджик към електроенергийната мрежа на страната.

Трасето започва от поземлен имот № 61371.515.259 в землището на с.Радилово, община Пещера, в който ще бъде разположена повишаваща подстанция 110/220 kV и завършва в поземлен имот № 6115028.68.197 в землището на с.Главиница, общ. Пазарджик, в който са разположени съоръженията на подстанция „Алеко”, като се засягат поземлени имоти в землищата на с.Радилово и с.Капитан Димитриево, общ. Пещера и с.Алеко Константиново и с.Главиница, общ. Пазарджик, обл.Пазарджик.

Съгласно чл. 124б, ал.4, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а не подлежат на оспорване.

Със Заповедта и цялата проектна документация може да се запознаете в сградата на община Пазарджик ет.5, ст. 501.