Обяви и съобщения

назад

Обявление относно подбор за следните длъжности: Логопед, Медицинска сестра, Психолог по Проект ”Център за ранна интервенция – Пазарджик”

539

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“


 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Пазарджик, в качеството си на бенефициент по Проект ”Център за ранна интервенция – Пазарджик” – договор № BG05SFPR002-2.003-0161-C01, приоритетни оси: „Социалното включване и равни възможности”, Процедура чрез подбор на проекти BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., ще осъществи подбор за следните длъжности:

 

1. Логопед – 1;

2. „Медицинска сестра - 1;

3. „Психолог” – 1

 

1. Длъжността „ЛОГОПЕД”:

1.1. Образование: завършено висше образование, образователно - квалификационна степен „бакалавър”/„магистър”; специалност: логопедия, специална педагогика или дефектология;
1.2. Професионален опит – не по - малко от 1 година; предимство: практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;

 

2. Длъжността МЕДИЦИНСКА СЕСТРА:

2.1. Образование: завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра/фелдшер;

2.2. Професионален опит – не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности; предимство: опит при работа с деца от целевата група;

 

3. Длъжността ПСИХОЛОГ:

3.1. Образование: завършено висше образование; образователно-квалификационна степен „бакалавър”; специалност: психология;

3.2. Професионален опит – не по – малък от 1 година; предимство: практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

І. Специфични изисквания към кандидатите:

 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 • Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
 • Отлична компютърна грамотност.

 

ІІ.      Характер на работата:

       2.1. За длъжността „ЛОГОПЕД”:

 • Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им, и насочване към подходящите за тях дейности и услуги, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
 • Разработване на програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието;
 • Изследване на говорното развитие на всяко дете, насочено към услугата, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;
 • Информиране на родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата, във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси, за подпомагане на говорното развитие на детето им;
 • Участие в разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с децата и семействата, ползващи услугите на Центъра.
 • Участие в групи за работа с родители;
 • Разработване и прилагане на подходящи планове за логопедични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;
 • Провеждане на дейности за развитие на комуникационните умения на децата за успешната им интеграция в различна среда;
 • Направляване на говорните упражнения в домашна среда;
 • Осъществяване на партньорство със семейството на детето с увреждане и подпомагане на семейството да идентифицира силните комуникативни страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа;
 • Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им;
 • Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
 • Поддържане на пълни логопедични досиета на децата, с които работи, и създаване и поддържане на база данни на потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги в ЦРИ - Пазарджик
 • Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по Проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва;

 

       2.2. За длъжността МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

 • Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете –   идентифициране потребителите на услугите и мотивиране за ползване на услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”, работа в екип;
 • 2. Организиране и провеждане на здравни консултации и подкрепа на родители на деца от 0-7 г;
 • 3. Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по Проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • 4. Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;

      2.3. За длъжността ПСИХОЛОГ:

 • Идентифициране потребители на услугите /дейностите по Проекта, в който участва, и мотивирането им да ползват комплекса от услуги, предоставяни от ЦРИ-Пазарджик;
 • Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;
 • Провеждане на групови и индивидуални сесии за консултация и подкрепа на родители на деца относно особеностите на психичното развитие на децата, посещаващи ЦРИ - Пазарджик;
 • Оказване на подкрепа на персонала в детските градини на територията на община Пазарджик, където има интегрирани деца от уязвими групи в изпълнение на проектните дейности, провеждане на индивидуална работа с тези деца и техните семейства във взаимодействие със социалния работник в ЦРИ - Пазарджик;
 • Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на целевите групи по проекта, съобразно своята компетентност;
 • Разработване на програми и обучителни материали в рамките на своята компетентност за провеждане на групова работа с целевите групи по проекта;
 • Обучение на родителите за прилагането на похвати за работа с детето, с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката му в къщи;
 • Създаване и поддържане на индивидуални досиета на децата, ползващи услугите на Център за ранна интервенция;
 • Участие в периодични срещи с останалите специалисти от екипа на Центъра, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва

 

 Основното месечно възнаграждение за посочените длъжности се осигурява от бюджета на проект „Център за ранна интервенция – Пазарджик“, както следва: за логопед и за медицинска сестра – 1500 лв., за психолог – 1400 лв.

III. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за  участие в подбора, са:

 • Писмено заявление за кандидатстване – по образец, за всяка вакантна длъжност.
 • Автобиография - по образец, за всяка вакантна длъжност.
 • Декларация - по образец.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично в Център за информация и услуги на гражданите на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за ранна интервенция – Пазарджик” в срок до 17:00 часа на 12.04.2024 г. включително.

За въпроси и справки: тел. 034/402 241 – координатор проект, тел. 0879 952 252 – Управител на ЦРИ – Пазарджик - г-жа Стаматова

3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Пазарджик.

Подборът протича в два етапа:

 • Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, в тридневен срок от изтичане срока на обявлението;
 • Събеседване в четиридневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

 До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

 Списък на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 17.04.2024 година. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

  Събеседването ще се проведе от комисията по т.3 до 22.04.2024 г. след проверка на съответствията на представените документи и има за цел да установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.

 Извлечение от протокола с класираните кандидати ще бъде публикувано на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа до 25.04.2024 година.

 

 Кметът на Община Пазарджик сключва трудови договори с класираните кандидати със срок до: 26.12.2024 г.