Обяви и съобщения

назад

Обявление относно подбор за следните длъжности: 1.„ЛОГОПЕД” в ЦСВР–Пазарджик –1; 2.„ПСИХОЛОГ” в ЦСВР–Пазарджик –1; 3.„СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” в ЦСВР–Пазарджик –1; 4.„ХИГИЕНИСТ” в ЦСВР–Пазарджик– ½; по Проект ”Център за социално включване и развитие -Пазарджик”

387

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 Община Пазарджик в качеството си на бенефициент по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. ще осъществи подбор за следните длъжности: 

 

1. ЛОГОПЕД в ЦСВР – Пазарджик (услугата Ранна интервенция на уврежданията”)1;

 

2. ПСИХОЛОГ в ЦСВР – Пазарджик (услугите „Ранна интервенция на уврежданията”, „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещение на детска градина”) 1;

 

3. „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” в ЦСВР – Пазарджик (услугата ”Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”)1;

 

4. „ХИГИЕНИСТ” в ЦСВР – Пазарджик – ½

 

I. Минимални изисквания за заемане на вакантните длъжности:

Кандидатите за посочените длъжности да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж. При непостъпили документи от кандидати в работоспособна възраст ще бъдат разгледани и документите на кандидати в пенсионна възраст.

 

1. Длъжността „ЛОГОПЕД”:

1.1. Образование: завършено висше образование, образователно - квалификационна степен„бакалавър”/„магистър”;специалност:логопедия;
1.2. Професионален опит – не се изисква; предимство: практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;

 

2. Длъжността ПСИХОЛОГ:

2.1. Образование: завършено висше образование; специалност: психология;

2.2. Професионален опит – не се изисква; предимство: практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

3. Длъжността СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ:

3.1. Образование: завършено висше образование; специалност: специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;

3.2. Професионален опит – не се изисква; предимство: практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

4. Длъжността „ХИГИЕНИСТ”:

4.1. Образование: завършено средно образование;

4.2. Професионален опит – не се изисква

 

ІI.        Характер на работата:

        За длъжността ”ЛОГОПЕД”

 1. Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;
 2. Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите на Център за социално включване;
 3. Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;
 4. Подпомагане на останалите специалисти в услугата при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;
 5. Участва и отговаря за безопасното транспортиране на потребителите до и от Център за социално включване - Пазарджик;
 6. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по Проекта;
 7. Изследване на говорното развитие на всяко дете, насочено към услугата, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;
 8. Информиране на родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата, във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси, за подпомагане на говорното развитие на детето им;
 9. Направляване на говорните упражнения в домашна среда;
 10. Осъществяване на партньорство със семейството на детето с увреждане и подпомагане на семейството да идентифицира силните комуникативни страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа;
 11. Коректно водене на необходимата документация и отчетност;

 

          За длъжността ”ПСИХОЛОГ”

 1. Идентифициране потребители на услугите /дейностите по Проекта, в който участва, и мотивирането им да ползват комплекса от услуги, предоставяни от ЦСВР-Пазарджик;
 2. Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;
 3. Провеждане на групови и индивидуални сесии за консултация и подкрепа на родители на деца относно особеностите на психичното развитие на децата, посещаващи ЦСВР - Пазарджик;
 4. Оказване на подкрепа на персонала в детските градини на територията на община Пазарджик, където има интегрирани деца от уязвими групи в изпълнение на проектните дейности, провеждане на индивидуална работа с тези деца и техните семейства във взаимодействие със социалните работници в ЦСВР - Пазарджик;
 5. Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на целевите групо по проекта, съобразно своята компетентност;
 6. Разработване на програми и обучителни материали в рамките на своята компетентност за провеждане на групова работа с целевите групи по проекта;
 7.  Обучение на родителите за прилагането на похвати за работа с детето, с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката му в къщи;
 8. Създаване и поддържане на индивидуални досиета на децата, ползващи услугите на Център за социално включване;
 9. Участие в периодични срещи с останалите специалисти от екипа на Центъра, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 10. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва.

 

           За длъжността ”СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ”

 1. Проучване на целевата група с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейностите по проекта, чрез използване на различни педагогически методи и похвати за събиране на информация и оценяване равнището на усвоеното знание, от всяко насочено към услугата дете за адекватно планиране на педагогически намеси, относно подготовката за първи клас;
 2. Подготовка на план за дейността си;
 3. Подготовка на индивидуални програми за работа с всяко дете съобразно увреждането, съдържащи следните тематични компоненти за развитие на умения за: комуникативни и комуникационни умения; самостоятелна работа в клас и в къщи; самостоятелно учене; работа в група; решаване на проблеми; критично и конструктивно мислене;
 4. Осъществяване на взаимодействие с родителите на децата, бъдещите им учители и други;
 5. Участие в разработването на индивидуални планове или на програми в детската градина, или предучилищната група, където децата са интегрирани;
 6. Провеждане на индивидуални занимания с деца с увреждане с цел подготовка за успешно постъпване в първи клас – в дома на детето или в помещение за индивидуална работа в Център за социално включване;
 7. Провеждане на групови занимания с деца с еднакъв тип увреждане;
 8. Разработване на обучителни програми, обучителни и информационни материали, методики и други за: подходящи методи и техники за мотивиране на децата с увреждане и стимулиране на личностното им развитие; провеждане на консултации при работа с родителите на деца с проблеми; консултиране на родителите относно принципите на интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности; формите за самоподготовка вкъщи;
 9. Подбор на учебни средства и материали и учебни помагала, подходящи за конкретната обучителна ситуация;
 10. Обучение на родителите за прилагането на похвати за работа с детето, с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката му в къщи;
 11. Посещение, заедно с децата и родителите на училището с цел запознаване с началните учители и учебната среда;
 12. Създаване и поддържане на индивидуални досиета на децата, ползващи услугите на Център за социално включване;
 13. Оказване на съдействие и взаимодействие с екипа на Център за социално включване;
 14. Участие в периодични срещи с останалите специалисти от екипа на Центъра, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 15. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва.

 

          За длъжността ”ХИГИЕНИСТ”

 1. Извършва почистване на определените работни помещения и общите части на сградите, в които функционира ЦСВР – Пазарджик, съгласувано с управителя на ЦСВР - Пазарджик.
 2. Следи за повреди и течове в помещенията и общите части и съобщава за това своевременно на управителя на ЦСВР - Пазарджик.
 3. Периодично зарежда с необходимите санитарно-хигиенни материали сервизните помещения.
 4. Изнася събраните отпадъци по определените за събиране на сметта места, като съблюдава те да не бъдат разпилявани.
 5. Проверява състоянието на работните помещения след приключване на работа на забравени включени електроуреди или кранове на вода, които са в състояние да причинят пожари и наводнения. При неизпълнение на това си задължение, носи отговорност за причинените вреди.

 

     Основното месечно възнаграждение за посочените длъжности се осигурява по проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик”.

 

           III. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за  участие в подбора, са:
 • Писмено заявление за кандидатстване – по образец, за всяка вакантна длъжност.
 • Автобиография - по образец, за всяка вакантна длъжност.
 • Декларация - по образец.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 1. Документите следва да се подават лично в Център за информация и услуги на гражданите на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за социално включване и развитие – Пазарджик” в срок до 17:00 ч. на 25.02.2020 г.
 2. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се

          разглежда от комисия, определена със заповед на Кмета на община Пазарджик.

 

          Подборът протича в два етапа:

 • Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, в петдневен срок от изтичане срока на обявлението;
 • Събеседване в тридневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 28.02.2020 година. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

         Събеседването ще се проведе до 06.03.2020 г. от комисията по т.3 след проверката на съответствията на представените документи и има за цел да установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.

Извлечение от протокола с класираните кандидати ще бъде публикувано на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 11.03.2020 година.

 

Кметът на община Пазарджик сключва трудов договор с класираните кандидати.

 

 

За въпроси: тел. 034/402 241 – координатор проект