Обяви и съобщения

назад

Обявление относно подбор на персонал за Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост

2343

ОБ Я В Л Е Н И Е

 

Oбщина Пазарджик в качеството си на бенефициент по проект „Бъдеще” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Живот в общността”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.13, ще осъществи подбор на персонал за Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост, както следва:

 

 1. Управител – един;
 2. Социален работник – двама;
 3. Психолог – един;
 4. Домакин / поддръжка – един;
 5. Трудотерапевт – четири;

 

Минимални изисквания за заемане на длъжностите:

 1. Образование – средно или висше, в зависимост от длъжността, за която кандидатства.
 2. Професионален опит – предимство при кандидатстване е опит при работа с лица с умствена изостаналост.
 3. Опит при изпълнение на проекти – предимство.


Специфични изисквания:

 1. Компютърна грамотност – задължителен за управител; касиер-домакин и социален работник.
 2. Шофьорска книжка – задължителна за касиер-домакин.
 3. Опит при работа в екип.

 

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект ”Бъдеще”, съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.


ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление за кандидатстване – по образец.
 • CV - свободен текст .
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит       (трудова книжка).

         2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Информационен център на община Пазарджик – гише “Деловодство”, за проект ”Бъдеще” в срок до 24.02.2014г. включително – 17.00 часа, за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Живот в общността”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.13.[1]

          3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Пазарджик.

           4. Подборът протича в два етапа:

 • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
 • Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

 

            До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Пазарджик до 27.02.2014г.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

Кметът на община Пазарджик сключва трудов договор с класираните кандидати.


III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

            Център за настаняване от семеен тип за лица с увствена изостаналост в с. Хаджиево.[1] 10 календарни дни от датата на публикуване на обявлението.


Файлове:

_ftn128. _ftn128.
_ftnref19. _ftnref19.