Обяви и съобщения

назад

Обявление относно подбор на 1 (един) социален работник за Областен екип по приемна грижа – Пазарджик, работно място: община Панагюрище на осн. чл. 68, ал.1, т.2 от КТ

613

 

ОБ Я В Л Е Н И Е

 

   Oбщина Пазарджик, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, Дирекция »Анализ, административно и информационно обслужване», която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015”, бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор за следната позиция: 

 

  1 (един) социален работник за Областен екип по приемна грижа – Пазарджик (за краткост, ОЕПГ - Пазарджик), работно място: община Панагюрище (обхват на дейността: община Панагюрище и община Стрелча) на осн. чл. 68, ал.1, т.2 от КТ

 

    Съгласно утвърдения стандарт за натовареност един социален работник работи/отговаря за не по-малко от 12 приемни семейства с настанени в тях деца.

 

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК ОТ ОЕПГ

          Основни функции:

 1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата “Приемна грижа”;
 2. Изпълнява регламентираните с Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа” дейности, свързани с предоставяне на услугата в условията на взаимодействие с ОЗД/ДСП;
 3. Изпълнява в срок всички заложени дейности съобразно план-графика на проектните дейности;
 4. Информира и консултира утвърдените приемни семейства относно възможностите за промяна на профила им, както и новите кандидати за приемни семейства относно грижи за деца до 3 -­ годишна възраст и за предоставянето на специализирана приемна грижа за: деца с увреждания; деца, непридружени бежанци; деца, жертви на насилие или трафик;
 5. Информира началник – екипа за необходимостта от предоставяне на подкрепящи услуги на приемните семейства и на настанените деца;
 6. Информира обществеността за същността и развитието на услугата „приемна грижа“;
 7. Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата, настанени в приемни семейства;
 8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси” 2014-2020;
 9. Участва в организираните обучения и супервизии за ОЕПГ;
 10. Участва при провеждане на екипни срещи;
 11. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им;
 12. Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца;
 13. Отчита своята работа пред Началника на ОЕПГ;

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образователна степен: висше образование;
 2. Професионална квалификация: хуманитарна;
 3. Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години;
 4. Опит при изпълнение на проекти – предимство;

Специфични изисквания:

 1. Да умее да работи самостоятелно и в екип;
 2. Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
 3. Да предлага решения на възникнали проблеми;
 4. Обективност на преценката;
 5. Да познава и да прилага законодателството, свързано със социалната услуга “Приемна грижа”;
 6. Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”;
 7. Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
 8. Компютърни умения.

 

Длъжността ”социален работник” се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ с Кмета на община Пазарджик.

Основното месечно възнаграждение се осигурява по проект ”Приеми ме 2015” и се определя в размер на 1200,00 (хиляда и двеста) лв.

         Кандидатите за посочената длъжност да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж. При непостъпили документи от кандидати в работоспособна възраст ще бъдат разгледани и документите на кандидати в пенсионна възраст.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора, са:

 1. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Информационен център на община Пазарджик – гише “Деловодство”, за проект ”Приеми ме 2015” в срок до 17:00 ч. на 07.03.2023 г. включително.
 2. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Пазарджик, в която участва представител на РДСП Пазарджик/ДСП Пазарджик.
 3. Подборът протича в два етапа:
  • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) - дневен срок от изтичане срока на обявлението.
  • Събеседване в 4 (четири) - дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

          До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на събеседването, ще бъде публикуван на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 10.03.2023 г. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Събеседването се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества, и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от събеседването и списък с класираните кандидати в 3 (три) - дневен срок от провеждането на събеседването. Извлечение от протокола с класираните кандидати ще бъде публикувано на интернет страницата на община Пазарджик.


Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.