Обяви и съобщения

назад

Обявление относно открит обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително с оператор „ММ Галваникс“ ООД, с. Драгор, ЕИК: 200087509, за експлоатация на „Инсталация за галванични покрития“

175

ОБЯВЛЕНИЕ

на Община Пазарджик

 

На основание чл. 122а, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително с оператор „ММ Галваникс“ ООД, с. Драгор, ЕИК: 200087509, за експлоатация на „Инсталация за галванични покрития“ попадаща в т.2.6 от Приложение № 4 към ЗООС – „Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни и химични процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 м3. Инсталацията се намира в с. Драгор, обл. Пазарджик.

 

Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

В периода от 20.09.2023 г. до 20.10.2023 г. документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет-страниците на ИАОС и на Община Пазарджик.

Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да бъдат подавани до изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Община Пазарджик.

 

За допълнителна информация:

Любка Попова – директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-80

Иван Сотиров – главен експерт Еколог към Община Пазарджик, тел.: 034/402-213