Обяви и съобщения

назад

Обявление относно открит обществен достъп до проект на комплексно разрешително с оператор „ММ ГАЛВАНИКС" ООД, с. Драгор, ЕИК: 200087509, за експлоатация на „Инсталация за галванични покрития"

297

Обявление на Община Пазарджик

 

На основание чл. 122а, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до проект на комплексно разрешително с оператор „ММ ГАЛВАНИКС" ООД, с. Драгор, ЕИК: 200087509, за експлоатация на „Инсталация за галванични покрития" попадаща в т. 2.6 от Приложение № 4 към ЗООС – „Инсталации за повърхностна обработка ла метали и пластмаси чрез електролитни и химични процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 m3. Инсталацията се намира в с. Драгор, обл. Пазарджик.

Компетентен орган за вземане на решение по проекта на комплексно разрешително е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

В периода от 31.01.2024г. до 13.02.2024г., проектът на комплексно разрешително ще бъде достъпен на интернет-страниците на ИАОС на Община Пазарджик.

Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да бъдат подавани до изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Община Пазарджик.

За допълнителна информация:

Любка Попова - директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел. 02/940-64-80; Иван Сотиров - главен експерт „Еколог“ към Община Пазарджик, тел; 034/402-213.