Обяви и съобщения

назад

Обявление относно отчуждаване на части от поземлени имоти № 219 и 470 по плана на с. Дебращица за улица между квартали 17 и 78

2011

О Б Я В Л Е Н И Е:

 

     На основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС и въз основа на издадените на основание чл. 25, ал. 2 от ЗОС заповеди свързани с отчуждаване на части от поземлени имоти № 219 и 470 по плана на с. Дебращица  за улица между квартали 17 и 78 по плана на същото село уведомявам собствениците на отчуждените имоти, че обезщетението, определено в заповедите е внесено по банкови сметки в “ОББ” АД – клон Пазарджик и същото може да бъде изтеглено срещу лична карта въз основа на представен от Общината списък. Изплащането на обезщетенията ще започне от 10.07.2013 г.

 

                                                                                                             ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

 

З А П О В Е Д    
 
№ 1091
 
гр. Пазарджик, 16.05.2013 г.

 

 

По сега действащия план на с. Дебращица между квартали 17 и 78 е предвидена улица, която не е реализирана и е продължение на вече отворената улица с о.т.о.т. 147-145. Това налага отчуждаването на частта от поземлен имот пл. № 470, попадаща в нереализираната улица.

Изграждането на улицата е обект от първостепенно значение съгласно § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на ЗОС. Изпълнена е процедурата на глава трета от същия закон като са спазени съответните срокове.

Предвид горното и на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 от ЗОС

 

 

О Т Ч У Ж Д А В А М :

 

 

            Част от поземлен имот пл. № 470, частна собственост, попадаща в улица между квартали 17 и 78, по плана на село Дебращица, с площ на отчуждаваната част 320 кв.м., съгласно подробен устройствен план, при съседи : УПИ V-470, ПИ № 219, улица с о.т.о.т. 147-149 и край на регулацията.

            Собственици : Петър Георгиев Малинов и Галя Петрова Шиякова.

            Определям равностойно парично обезщетение в размер на 6 820 лв.

            Паричното обезщетение на собствениците да се внесе в търговска банка “ОББ” – клон Пазарджик и след 25.06.2013 г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.

            Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица в 14-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” пред Административен съд – гр. Пазарджик.

           

 

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ

Зам.-кмет на Община Пазарджик

Оправомощен със Заповед № 1040/13.05.2013 г.

на Кмета на Община Пазарджик

 

 

 

 

З А П О В Е Д
 
№ 1302
 
гр. Пазарджик, 10.06. 2013 г.

 

Издадена е заповед № 1091/16.05.2013 г. на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 от ЗОС за отчуждаване на част от поземлен имот № 470, с площ на отчуждаваната част 320 кв.м. за изграждане на улица между квартали 17 и 78 по плана на с. Дебращица, като в същата са посочени за собственици Петър Георгиев Малинов и Галя Петрова Шиякова.

     При направената справка в регистрите за населението на Община Пазарджик е установено, че Петър Георгиев Малинов е починал и е оставил за наследници по закон Младен Петров Малинов и Галя Петрова Шиякова. Освен това с оглед изискването за обнародване на същата в “Държавен вестник” е необходимо да се измени заповедта относно датата, след която ще започне изплащането на дължимото обезщетение.

     Предвид горното следва да се измени издадената заповед № 1091/16.05.2013 г., както следва:

     1. Вместо “Петър Георгиев Малинов” да се чете: “наследници Петър Георгиев Малинов, а именно: Младен Петров Малинов и Галя Петрова Шиякова.

     2. Определям равностойно парично обезщетение в размер на 6 820.00 лв., както следва:

1. Младен Петров Малинов – 1/4 ид.ч., размер на обезщетението 1 705.00 лв. /хиляда седемстотин и пет лева/.

2. Галя Петрова Шиякова – ¾ ид.ч., размер на обезщетението 5 115 лв. /пет хиляди сто и петнадесет лева/.

3. Вместо “25.06.2013 г.” да се чете “10.07.2013 г.”.

Настоящата заповед представлява неразделна част от заповед № 1091/16.05.2013 г., която в останалата част не се променя.    

     Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” пред Административен съд – гр. Пазарджик.

    

 

    

ПЕТЪР ПЕТРОВ

Зам.-Кмет на Община Пазарджик,

Оправомощен със Заповед № 1212/31.05.2013 г.

 

 

 

 

 

З А П О В Е Д
 
№ 1092
 
гр. Пазарджик, 16.05.2013 г.

 

По сега действащия план на с. Дебращица между квартали 17 и 78 е предвидена улица, която не е реализирана и е продължение на вече отворената улица с о.т.о.т. 147-145. Това налага отчуждаването на частта от поземлен имот пл. № 219, попадаща в нереализираната улица.

Изграждането на улицата е обект от първостепенно значение съгласно § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на ЗОС. Изпълнена е процедурата на глава трета от същия закон като са спазени съответните срокове.

Предвид горното и на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 от ЗОС

 

 

О Т Ч У Ж Д А В А М :

 

 

            Част от поземлен имот пл. № 219, частна собственост, попадаща в улица между квартали 17 и 78 по плана на село Дебращица, с площ на отчуждаваната част 65 кв.м. съгласно подробен устройствен план, при съседи: УПИ ІІІ-219, ПИ № 470 и улица с о.т.о.т. 148-111.

            Собственици : Георги Николов Цанков и Иван Николов Цанков.

            Определям равностойно парично обезщетение в размер на 1 300 лв.

            Паричното обезщетение на собствениците да се внесе в търговска банка ”ОББ” – клон Пазарджик и след 25.06.2013 г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.

            Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица в 14-дневен срок  от обнародването й в “Държавен вестник” пред Административен съд – гр. Пазарджик.

           

 

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ

Зам.-кмет на Община Пазарджик

Оправомощен със Заповед № 1040/13.05.2013 г.

на Кмета на Община Пазарджик

 

 


 

 

З А П О В Е Д
 
№ 1303
 
гр. Пазарджик, 10.06. 2013 г.

 

 

     Издадена е заповед № 1092/16.05.2013 г. на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 от ЗОС за отчуждаване на част от поземлен имот № 219, с площ на отчуждаваната част 65 кв.м., собственост Георги Николов Цанков и Иван Николов Цанков за изграждане на улица между квартали 17 и 78 по плана на с. Дебращица,.

     С оглед изискването за обнародване на същата в “Държавен вестник” е необходимо да се измени заповедта относно датата след която ще започне изплащането на дължимото обезщетение.

     Предвид горното следва да се измени издадената заповед № 1092/16.05.2013 г., както следва:

     1. Вместо “25.06.2013 г.” да се чете: “10.07.2013 г.”.

Настоящата заповед представлява неразделна част от заповед № 1092/16.05.2013 г., която в останалата част не се променя.    

     Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” пред Административен съд – гр. Пазарджик.

    

 

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ

Зам.-Кмет на Община Пазарджик,

Оправомощен със Заповед № 1212/31.05.2013 г.